Algemene voorwaarden - Laura Langens

Algemene voorwaarden

A – ALGEMEEN

 

  • Deze algemene leveringsvoorwaarden (hierna: “de algemene voorwaarden”) zijn van toepassing op iedere tussen Buiten de lijntjes, Laura Langens en iedere andere huidige of toekomstige groepsmaatschappij van Buiten de lijntjes (hierna gezamenlijk en afzonderlijk: “Buiten de lijntjes“ en/of “Opdrachtnemer”) en natuurlijke personen en/of rechtspersonen (hierna: “de klant” en/of “Opdrachtgever”) gesloten overeenkomst (hierna: “de Overeenkomst”), die onder meer kunnen bestaan uit een product of dienst op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, een Buiten de lijntjes uitgegeven (online) boek, cursus of een (online) aankoop van een ander product of dienst van Buiten de lijntjes. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle door Buiten de lijntjes aan de klant verstrekte aanbiedingen en offertes en door de klant bij Buiten de lijntjes geplaatste bestellingen.
    Buiten de lijntjes (KvK nummer 74259806) is gevestigd te (5386 KG) Geffen aan De Gement 3.

1.2      Buiten de lijntjes heeft het recht deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen voor de ingangsdatum op de website van Buiten de lijntjes/ Lauralangens.nl worden gepubliceerd. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf de dag van de publicatie of op de in de publicatie vermelde datum. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle nieuwe Overeenkomsten en op alle geldende en nog lopende Overeenkomsten, voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van de mededeling.

 

1.3      Naast de voorwaarden in dit onderdeel A zijn ook de hieronder in deel B, C, D en/of E opgenomen bepalingen van toepassing op de Overeenkomst tussen de klant en Buiten de lijntjes. Als de inhoud van onderdeel B, C, D en/of E van toepassing is en strijdig is met onderdeel A, gaat deel B, C, D en/of E voor.

 

Intellectuele eigendom

 

2.1     Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten en rechten tot bescherming van databanken, met betrekking tot de door Buiten de lijntjes geleverde boeken, producten en/of diensten berusten uitsluitend toe aan Buiten de lijntjes of aan de licentiegevers van Buiten de lijntjes.

 

2.2     Geen enkele bepaling in deze algemene voorwaarden of een met een klant gesloten Overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan de klant van rechten als bedoeld in artikel 2.1. De klant erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van inbreuk op deze rechten onthouden.

 

Aansprakelijkheid, verval en overmacht

 

3.1     Buiten de lijntjes is uitsluitend aansprakelijk voor door de klant geleden directe schade indien deze schade aan Buiten de lijntjes is toe te rekenen of indien deze krachtens een wettelijke bepaling voor risico van Buiten de lijntjes komt. Buiten de lijntjes is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik door de klant van enig door Buiten de lijntjes geleverd product of dienst, met uitzondering van aansprakelijkheid die is gebaseerd op de bepalingen inzake productaansprakelijkheid bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek. Buiten de lijntjes is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het overschrijden van een overeengekomen leveringstermijn. Aansprakelijkheid voor indirecte schade en/of gevolgschade is uitgesloten.

 

3.2     De aansprakelijkheid van Buiten de lijntjes is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de verzekering van Buiten de lijntjes wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden van deze verzekering in het desbetreffende geval voor rekening van Buiten de lijntjes komt. De bovengenoemde verzekering kent beperkingen in dekking, onder meer voor wat betreft de hoogte van de schades en wat betreft het aantal schadegevallen per jaar.

 

3.3     Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens de in artikel 3.2 bedoelde verzekering, om wat voor reden dan ook, is de aansprakelijkheid van Buiten de lijntjes beperkt tot maximaal drie maal het factuurbedrag dat in verband met de betreffende levering of bestelling aan de klant in rekening is gebracht en tijdig is voldaan, met een maximum aansprakelijkheid van € 5.000 (vijfduizend Euro).

 

3.4      Buiten de Lijntjes is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatiestructuur, stroomstoringen, stremming in het vervoer, staking, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, overstroming, brand, binnenlandse onlusten, oorlog, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.

 

3.5     De klant vrijwaart Buiten de lijntjes voor en van alle aanspraken van derden, hoegenaamd ook, verband houdende met een tussen Buiten de lijntjes en de klant gesloten Overeenkomst c.q. voortvloeiend uit de uitvoering van een dergelijke Overeenkomst.

 

3.6     Alle vorderingsrechten, aanspraken en andere bevoegdheden van de klant jegens Buiten de lijntjes vervallen zodra een periode van drie (3) maanden is verstreken na de dag waarop de klant bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten, aanspraken en bevoegdheden.

 

3.7    De in artikel 3.6 genoemde vervaltermijn geldt daarnaast vanaf het moment van het tot stand komen van enige Overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn voor alle vorderingsrechten, aanspraken en andere bevoegdheden van de klant jegens Buiten de lijntjes.

 

3.8     De in dit artikel vastgelegde uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Buiten de lijntjes geldt niet indien sprake is van opzet of grove schuld van Buiten de lijntjes.

 

Offertes, bestellingen en totstandkoming van Overeenkomsten

 

4.1     De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Buiten de lijntjes een opdracht, order of bestelling (hierna: “bestelling”) schriftelijk aanvaardt of doordat Buiten de lijntjes met uitvoering van een bestelling begint. Door de klant aan Buiten de lijntjes verstrekte bestellingen zijn onherroepelijk, tenzij de klant een herroepingsrecht heeft in geval van een overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte, zoals nader beschreven in artikel 17. Indien de klant een bestelling telefonisch, via elektronische weg of buiten de verkoopruimte heeft gedaan, bevestigt Buiten de lijntjes de ontvangst en aanvaarding daarvan. In deze bevestiging is onder meer informatie vermeld over de inhoud van de Overeenkomst en de wijze waarop Buiten de lijntjes daaraan uitvoering zal geven.

 

4.2    Buiten de lijntjes heeft het recht een aanvraag en/of bestelling zonder opgave van redenen te weigeren. Ook na aanvaarding van een aanvraag en/of bestelling als bedoeld in artikel 4.1 is Buiten de lijntjes gerechtigd deze zonder opgave van redenen te annuleren, in welk geval Buiten de lijntjes niet is gehouden tot meer dan de restitutie van het eventueel door de klant al vooruitbetaalde.

 

4.3    Wijzigingen in een bestelling moeten door de klant tijdig en schriftelijk aan Buiten de lijntjes worden doorgegeven en zijn slechts van kracht, als zij door Buiten de lijntjes uitdrukkelijk worden aanvaard.

 

4.4      Alle door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Klant binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan Opdrachtnemer is bevestigd.

 

4.5       De prijzen in de offertes zijn inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

4.6      De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door Klant als bedoeld in de laatste volzin van lid 4. Klant en Opdrachtnemer hebben ook een Overeenkomst gesloten indien Opdrachtnemer een tussen Klant en Opdrachtnemer gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de Opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist, of indien de opdrachtnemer een aanvang maakt met de door de opdrachtgever middels de opdrachtbevestiging opgedragen werkzaamheden.

 

4.7      Een overeenkomst met een natuurlijke persoon als Klant kan ook tot stand komen, indien op verzoek van die natuurlijke persoon met of namens Opdrachtnemer een gesprek is gevoerd, op basis waarvan Partijen het eens worden over een begeleidingstraject en dat gevolgd wordt door toezending door Opdrachtnemer van een factuur.

 

Uitvoering van Overeenkomsten, adreswijzigingen en klachtenafhandeling

 

5.1     Door Buiten de lijntjes opgegeven levertijden zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient schriftelijk in gebreke te worden gesteld alvorens zij in verzuim komt.

 

5.2     Leveringen worden bezorgd op het bij Buiten de lijntjes bekende adres. Om een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dient de klant een adreswijziging uiterlijk 3 weken vóór de verhuisdatum schriftelijk of per e-mail aan Buiten de lijntjes door te geven. Als de klant een adreswijziging niet tijdig aan Buiten de lijntjes doorgeeft, is Buiten de lijntjes niet aansprakelijk voor het niet (tijdig) bezorgen van de betreffende boeken en/of andere producten en heeft de klant geen recht op restitutie.

 

5.3     Buiten de lijntjes betracht bij het selecteren van door haar ingeschakelde postbezorgingsbedrijven de nodige zorg en spant zich in boeken en andere producten juist en tijdig te bezorgen, maar is ter zake jegens de klant niet aansprakelijk.

 

5.4     De klant verleent hierbij toestemming aan Buiten de lijntjes om, indien Buiten de lijntjes dit nodig of wenselijk acht, bestellingen geheel of gedeeltelijk door derden te doen uitvoeren.

 

5.5     Indien een klant een klacht heeft over een product of dienst van Buiten de lijntjes dan dient hij die zo snel mogelijk na het ontstaan ervan te melden bij Buiten de lijntjes, De Gement 3, 5386 KG te Geffen, telefoon 06-18360264, e-mailadres info@lauralangens.nl. Buiten de lijntjes zal de klacht in behandeling nemen en binnen twee weken na ontvangst van de klacht reageren.

 

5.6      Iedere Overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting en expliciet geen resultaatsverplichting waarbij Opdrachtnemer gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap.

 

5.7            In alle gevallen waarin Opdrachtnemer dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om – in overleg met Opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.

 

5.8      Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

5.9      Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Opdrachtnemer een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Opdrachtnemer de Overeenkomst dient uit te voeren, Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst.

 

5.10    Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

 

5.11    Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

Betaling

 

6.1      Betaling voor een begeleidingstraject, training of andere dienst dient te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum voor particuliere Opdrachtgevers en binnen 14 dagen na factuurdatum voor zakelijke Opdrachtgevers, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

 

6.2      Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Opdrachtgever in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan Opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, te verhogen met administratiekosten die 10% bedragen van de openstaande facturen.

 

6.3      In geval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.

 

6.4      Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Annuleringsvoorwaarden

 

7.1      Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een workshop, training, coachingstraject en/of aanverwante werkzaamheden te annuleren of deelname van een Opdrachtgever te weigeren dan wel de door de Opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Opdrachtnemer betaalde bedrag.

 

7.2      De Opdrachtgever van een workshop, training, coachingstraject en/of aanverwante werkzaamheden heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een van deze activiteiten schriftelijk te annuleren. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om zich ervan te vergewissen dat het schrijven ook daadwerkelijk is ontvangen door Opdrachtnemer.

 

7.3      Annulering door de Opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van de workshop, training, coachingstraject en/of aanverwante werkzaamheden, kosteloos geschieden, tenzij Opdrachtnemer kosten heeft moeten maken ten behoeve van de opdracht welke hij niet meer kosteloos kan annuleren. In zulks geval is Opdrachtgever verplicht om (een deel van) deze kosten te voldoen.

 

7.4      Bij annulering 4 weken voor aanvang van de workshop, training, coachingstraject en/of aanverwante werkzaamheden, is Opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het bij de opdracht overeengekomen bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen 2 weken het volledige bedrag. Voor de bovengenoemde 4 weken is Opdrachtnemer gerechtigd 25% van het bij de opdracht overeengekomen bedrag in rekening te brengen. Opdrachtgever is in alle gevallen gehouden om ook de door Opdrachtnemer ten behoeve van de opdracht gemaakte kosten welke hij niet meer kan terugvorderen van de betreffende derde(n) te vergoeden.

7.5      In geval de Opdrachtgever dan wel de door de Opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de workshop, training, coachingstraject en/of aanverwante werkzaamheden, de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling van niet-genoten onderdelen van de cursus, training of coachingstraject, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.

 

7.6      Een individueel begeleidings- of coachingsgesprek kan niet kosteloos worden afgezegd of verplaatst, tenzij opdrachtnemer hiermee instemt. Bij afzegging of verplaatsing binnen 48 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is Opdrachtgever 100% van de overeengekomen hoofdsom van de activiteit verschuldigd. Bij annulering langer dan 48 uren voor aanvang van deze activiteiten is Opdrachtgever 50% van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd. Indien de Opdrachtgever en/of Coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, worden de volledige kosten in rekening gebracht.

 

7.7      Annulering door Opdrachtgever dient bij aangetekend schrijven of per mail te geschieden. De Opdrachtgever heeft de taak zich ervan te vergewissen dat de annulering ook ontvangen en gezien is door Opdrachtnemer.

 

Overdracht rechten en verplichtingen

  1. Het is Buiten de lijntjes toegestaan de in enige Overeenkomst met de klant omschreven rechten en verplichtingen aan één of meer van haar groepsmaatschappijen over te dragen, waartoe de klant reeds nu voor alsdan haar medewerking verleent. De klant kan rechten en verplichtingen uit enige Overeenkomst met Buiten de lijntjes niet aan derden overdragen, tenzij de klant voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe heeft gekregen van Buiten de lijntjes.

Beëindiging van de Overeenkomst

 

9.1      Als één der Partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

 

9.2      Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke (of per e-mail) kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van een door Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.

 

9.3      Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke (of per e-mail) kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.

 

9.4      Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven (of per e-mail) beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

 

Toepasselijk recht

 

10.1     Op alle Overeenkomsten tussen Buiten de lijntjes en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Nietig- of vernietigbaarheid

Indien en voor zover op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan op grond van een dwingendrechtelijke bepaling, het onredelijk bezwarende karakter van deze algemene voorwaarden dan wel op grond van de redelijkheid en billijkheid, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking een zoveel mogelijk daarmee overeenstemmende betekenis toe dat op de betreffende bepaling wel een beroep kan worden gedaan.

 

B – ABONNEMENTEN

Algemeen

11.1   Dit onderdeel B is naast onderdeel A (en indien van toepassing, naast onderdeel C en D) van toepassing op iedere bestelling van de klant en iedere Overeenkomst tussen de klant en Buiten de lijntjes voor zover die betrekking heeft op abonnementen op producten die worden uitgegeven door Buiten de lijntjes en/of op abonnementen op diensten die worden aangeboden door Buiten de lijntjes.

 

11.2   Buiten de lijntjes is gerechtigd om op ieder moment zonder opgave van reden de uitgave van titels of series te staken en/of het abonnement te beëindigen. In dat geval is Buiten de lijntjes alleen gehouden om het door de klant vooruitbetaalde abonnementsgeld terug te betalen.

 

11.3   Buiten de lijntjes is te allen tijde gerechtigd de omvang, inhoud, titel, frequentie en lay-out van de door Buiten de lijntjes uitgegeven titels of series naar eigen inzicht te wijzigen, waarbij Buiten de lijntjes ervoor zal zorgen dat de betreffende titel of serie na de wijziging in kwalitatief en kwantitatief opzicht in een redelijke verhouding blijft staan tot het abonnementstarief.

 

Aangaan van abonnementen en welkomstgeschenken

 

12.1   Een abonnement kan op ieder moment telefonisch, elektronisch of schriftelijk worden afgesloten. Buiten de lijntjes bevestigt het aangaan van een abonnement schriftelijk of per e-mail. Buiten de lijntjes is gerechtigd om zonder opgaaf van redenen een verzoek tot het aangaan van een abonnement te weigeren. Kortingsaanbiedingen en welkomstgeschenken zijn alleen mogelijk indien de nieuwe abonnee de afgelopen 6 maanden geen abonnement heeft gehad op de betreffende titel of serie. Indien dit wel het geval is, vervalt het recht op korting of welkomstgeschenk en heeft Buiten de lijntjes het recht het welkomstgeschenk c.q. de korting terug te vorderen. Buiten de lijntjes behoudt zich het recht voor om bij het vermoeden van misbruik (waaronder ook valt overmatig gebruik) het recht op korting of een welkomstgeschenk te laten vervallen c.q. terug te vorderen.

 

12.2     Aanbiedingen met een welkomstgeschenk gelden alleen zolang de voorraad strekt.

 

12.3   Indien het welkomstgeschenk niet meer op voorraad is dan zal Buiten de lijntjes een alternatief daarvan bieden in de vorm van een vervangend welkomstgeschenk dan wel een korting op het abonnementstarief, een en ander ter keuze van de klant.

 

12.4   Buiten de lijntjes doet haar uiterste best om het welkomstgeschenk binnen 6 weken na ontvangst van het abonnementsgeld aan de klant te verzenden. Indien levering binnen deze termijn niet mogelijk is, zal Buiten de lijntjes de klant hierover informeren.

12.5   Eventuele schade aan het welkomstgeschenk dan wel ontvangst van verkeerd geleverde producten dient door de klant binnen twee weken na ontvangst te worden gemeld via Buiten de lijntjes, De Gement 3, 5386 KG te Geffen, telefoon 06-18360264, e-mailadres info@lauralangens.nl. Klachten die binnenkomen na het verstrijken van de termijn van twee weken worden niet in behandeling genomen.

12.6   Artikel 15 en 16 van deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op welkomstgeschenken.

 

Duur en opzegging van het abonnement

 

13.1   Een abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode of voor een bepaald aantal uitgaves/sessies. Tenzij anders vermeld in de aanbieding wordt daarna – behoudens opzegging conform artikel 13.2 en 13.3 – het abonnement automatisch voortgezet voor onbepaalde tijd. In dat geval kan de klant het abonnement te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. In geval de betreffende titel minder dan eenmaal per maand verschijnt, zal de klant een opzegtermijn van drie maanden in acht nemen. Indien een abonnement wordt aangegaan voor bepaalde duur van meer dan 12 maanden en de abonnee vanwege de overeengekomen duur van meer dan 12 maanden bij afsluiting van het abonnement een welkomstgeschenk heeft ontvangen, dan is Buiten de lijntjes gerechtigd voortijdige beëindiging van het abonnement te weigeren.

 

13.2   Binnen de eerste abonnementstermijn (of wel binnen een volgende abonnementstermijn ingeval er sprake is van een volgend abonnement voor bepaalde tijd dat door een actieve handeling van de abonnee tot stand is gekomen) kan het abonnement alleen tegen het einde van de overeengekomen abonnementstermijn worden beëindigd, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk aan Buiten de lijntjes, De Gement 3, 5386 KG te Geffen, telefoon 06-18360264, e-mailadres info@lauralangens.nl.

 

13.3   De consument kan het abonnement opzeggen op de manier waarop het is aangegaan. Buiten de lijntjes accepteert opzeggingen per e-mail of per post (ongeacht de manier waarop het abonnement is aangegaan).

 

13.4   Een zogenaamd cadeau-abonnement ten behoeve van een derde wordt voor bepaalde tijd aangegaan en wordt niet automatisch verlengd.

 

13.5   In het onverhoopt geval van het overlijden van een klant, eindigt het abonnement op het tijdstip, waarop het overlijden van de klant aan Buiten de lijntjes is gemeld. In dat geval zal het abonnementsbedrag voor de nog niet verstreken abonnementsperiode worden gerestitueerd.

 

Betaling en prijswijziging

 

14.1   Betaling van het abonnementsgeld vindt plaats voorafgaand aan een bepaalde met de klant overeengekomen periode op de manier die de klant heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement. De abonnementsprijzen en de betalingstermijnen die gelden zijn te vinden in de service pagina of de website van het Opdrachtnemer, of de website van de betreffende uitgever van het product of serie. Bij automatische incasso wordt het abonnementsgeld geïncasseerd van het rekeningnummer dat de klant aan Buiten de lijntjes heeft opgegeven.

 

14.2   Bij niet tijdige betaling door de klant, al dan niet door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, is Buiten de lijntjes gerechtigd herinneringskosten in rekening te brengen. Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is Buiten de lijntjes gerechtigd de uitvoering van het abonnement op te schorten of met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd het recht van Buiten de lijntjes om eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen. Buiten de lijntjes heeft in dat geval tevens het recht de (incasso)vordering over te dragen aan een incassobureau. De kosten hiervan zullen tevens in rekening worden gebracht van de klant.

 

14.3   Buiten de lijntjes behoudt zich het recht voor de abonnementsprijs gedurende de looptijd van het abonnement te wijzigen. Een dergelijke wijziging zal voor de ingangsdatum worden gepubliceerd op de website van de betreffende dienst van Buiten de lijntjes.

 

14.4   Abonnementsprijzen en andere mededelingen ten aanzien van de voorwaarden waaronder een klant een abonnement verkrijgt zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

 

14.5     Alle abonnementsprijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.

 

14.6   Als de beëindiging van het abonnement (conform de opzegtermijn als genoemd in artikel 11) plaatsvindt voor het einde van de termijn waarvoor de klant al abonnementsgeld heeft betaald, heeft de abonnee recht op terugbetaling van het verschil tussen het uiteindelijk verschuldigde bedrag voor het genoten abonnement en het reeds betaalde bedrag.

 

C – Online verkoop van abonnementen en (digitale) producten en diensten

 

15.1   Dit onderdeel C is naast onderdeel A en E (en indien van toepassing, naast onderdeel B) van toepassing op iedere bestelling van de klant, voor zover die tevens consument is, die betrekking heeft op een Overeenkomst met Buiten de lijntjes die tot stand is gekomen via een website of app van (een titel van) Buiten de lijntjes in verband met de verkoop van boeken, abonnementen of andere (digitale) producten en/of diensten  (hierna: de “Online-overeenkomst”). Naast de bepalingen in dit onderdeel C zijn op Online-overeenkomsten ook alle overige bepalingen over Overeenkomsten in deze algemene voorwaarden van toepassing.

 

15.2   Als de levering van een via een Online-overeenkomst besteld product of dienst onmogelijk blijkt te zijn, zal Buiten de lijntjes zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Aan de klant worden ter zake geen garanties verstrekt.

 

Betaling en facturering van (digitale) producten en/of diensten, anders dan voor abonnementen

 

16.1   Betalingen van producten en diensten, anders dan voor online abonnementen (waarop artikel 13 van onderdeel B van toepassing is), moeten door de klant worden gedaan binnen veertien dagen na factuurdatum op een door Buiten de lijntjes aan te wijzen rekening en zullen geschieden zonder korting, inhouding, opschorting of verrekening. Facturen kunnen worden verzonden vanaf de dag dat de Online-overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig artikel 4.1.

 

16.2   Alle prijzen van Buiten de lijntjes zijn uitgedrukt in euro’s en inclusief BTW. Alle heffingen en belastingen opgelegd of  geheven ter zake de door Buiten de lijntjes geleverde goederen en diensten komen ten laste van de klant. Alle veranderingen van factoren die op de prijs van Buiten de lijntjes van invloed zijn, kan Buiten de lijntjes doorberekenen aan de klant.

16.3    Buiten de lijntjes behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd.

 

16.4    Als de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Buiten de lijntjes is gewezen op de te late betaling en Buiten de lijntjes de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting(en) te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Buiten de lijntjes gerechtigd om de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15 % over openstaande bedragen tot €2.500,=; 10 % over de daaropvolgende €2.500,= en 5 % over de volgende €5.000,= met een minimum van € 40,=. Buiten de lijntjes kan ten voordele van de klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Levering, eigendomsvoorbehoud en risico

 

17.1   Goederen worden door Buiten de lijntjes geleverd door deze via haar logistieke dienstverlener te zenden aan het door de klant aan Buiten de lijntjes opgegeven adres. De eventuele kosten voor verzending zijn voor rekening van de klant tenzij anders overeengekomen.

 

17.2   Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Buiten de lijntjes tot het moment van bezorging aan de klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

17.3   Zolang de klant het volledige bedrag van een geleverd product niet heeft betaald, blijft het eigendom van Buiten de lijntjes.

 

Conformiteit en garantie

18       Buiten de lijntjes staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Buiten de lijntjes doet haar best om producten steeds af te beelden op een manier die zo goed mogelijk aansluit op de werkelijkheid. Buiten de lijntjes kan echter niet garanderen dat de kleuren die op de afbeelding van een product te zien zijn, exact de werkelijke kleuren zijn van de te leveren producten.

 

Bedenktijd en herroeping

 

19.1   Na het sluiten van een Online-overeenkomst met Buiten de lijntjes ten aanzien van een product kan de klant de Online-overeenkomst gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden, met uitzondering van:
producten die door Buiten de lijntjes tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant of anderszins duidelijk persoonlijk van aard zijn;
zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
de levering van losse nummers van tijdschriften of magazines;
audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken;

de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, zoals E-books, apps of andere Digitale producten zoals bedoeld in artikel 19, waarvan de nakoming met instemming van de klant is begonnen voordat de bedenktermijn is verstreken.
Bij de aankoop van producten gaat de bedenktermijn lopen op de dag nadat de klant, of een door hem aangewezen derde die niet de vervoerder is, het (laatste) product uit de bestelling heeft ontvangen. Bij een abonnement gaat de bedenktermijn lopen op de dag nadat de klant de eerste editie van het betreffende sessie of boek heeft ontvangen.

 

19.2   Tijdens de bedenktermijn bedoeld in artikel 18.1 zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover   dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Buiten de lijntjes retourneren, conform de door Buiten de lijntjes verstrekte instructies.

 

19.3   Na het sluiten van een Online-overeenkomst met Buiten de lijntjes ten aanzien van een abonnement op boeken of tijdschriften of een dienst kan de klant de Online-overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden gedurende 14 dagen te rekenen vanaf de dag van het tot stand komen van de Online-overeenkomst, met uitzondering van diensten:
die accommodatie, logies, vervoer, het restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding betreffen, indien Buiten de lijntjes zich er bij het sluiten van de Online-overeenkomst toe verplicht, deze diensten te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode, waaronder in ieder geval begrepen maar uitdrukkelijk niet beperkt tot door Buiten de lijntjes te organiseren festivals.
betreffende weddenschappen of loterijen;
waarvan de nakoming met instemming van de klant is begonnen voordat deze termijn is verstreken, waaronder mede begrepen maar uitdrukkelijk niet beperkt tot (online) cursussen alsmede de ten behoeve van die cursussen aan te schaffen cursusmaterialen.

 

19.4   Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht als bedoeld in dit artikel 19, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping (beschikbaar op de website van Buiten de lijntjes) of op een andere ondubbelzinnige manier aan Buiten de lijntjes.

 

19.5   Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in artikel 19.4 bedoelde melding, stuurt de klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een bevoegd vertegenwoordiger van) Buiten de lijntjes. De klant stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren, als het redelijkerwijs mogelijk is in originele staat en verpakking, en conform de door Buiten de lijntjes eventueel verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

 

19.6   Bij gebruikmaking van het herroepingsrecht als bedoeld in dit artikel 19, zijn de kosten van retournering voor rekening van de klant.

 

19.7   Als een klant zijn herroepingsrecht gebruikt na het aangaan van een Online-overeenkomst voor een abonnement (als bedoeld in artikel 19.3), waarbij de klant ook een welkomstgeschenk heeft ontvangen, dan moet hij ook het welkomstgeschenk aan Buiten de lijntjes terug sturen. Artikel 19.2, 19.5 en 19.6 gelden ook voor dit welkomstgeschenk. De klant hoeft het welkomstgeschenk alleen niet terug te sturen als hij toestaat dat Buiten de lijntjes de waarde van het welkomstgeschenk verrekent met bedrag dat Buiten de lijntjes aan de klant moet terugbetalen vanwege de ontbinding van de Online-overeenkomst.

 

Digitale producten

 

20.1    De (intellectuele eigendoms)rechten op door Buiten de lijntjes aan de klant verkochte of op basis van een licentie of anderszins aan de klant ter beschikking gestelde E-books, cursussen, apps of andere digitale producten (hierna: “Digitale producten”) verblijven volledig aan Buiten de lijntjes. De klant verkrijgt slechts een persoonlijke, niet-exclusieve, niet overdraagbare en niet sub-licentieerbare licentie ten aanzien van het betreffende Digitale product.

 

20.2   Het is Buiten de lijntjes toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de op Digitale producten rustende (intellectuele eigendoms)rechten. Indien Buiten de lijntjes door middel van technische bescherming Digitale producten heeft beveiligd, is het de klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

 

20.3   Het is de klant niet toegestaan Digitale producten te kopiëren, te veranderen, uit te lenen, op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen of andere handelingen te verrichten die de reikwijdte van de in artikel 20.1 beschreven licentie te buiten gaan.

 

20.4   Het is Buiten de lijntjes toegestaan om temporele beperkingen aan de door de klant verkregen licentie te stellen, beperkingen te stellen aan het aantal apparaten waarop het Digitale product kan worden geraadpleegd en andere voorwaarden of beperkingen aan (het gebruik van) Digitale producten te stellen.

 

20.5   Indien de klant met toestemming van Buiten de lijntjes Digitale producten ter beschikking stelt aan derden, zal de klant de in dit artikel 20 genoemde voorwaarden of andere voorwaarden die door Buiten de lijntjes zijn gesteld aan (het gebruik van) Digitale producten integraal van toepassing verklaren op de Overeenkomst tussen hem en de derde en op al het gebruik dat de derden van het Digitale product zal maken. De klant zal de toepasselijkheid van de voorwaarden op eerste verzoek aan Buiten de lijntjes bewijzen.

 

D – Verkoop van abonnementen buiten de verkoopruimte (zoals tijdens evenementen)

 

21.1                Bij de verkoop van abonnementen op boeken, cursussen, coaching trajecten en andere producten en/of diensten buiten de verkoopruimte gelden – behalve de bepalingen van deel B – ook artikel 19.3 tot en met 19.7 van deel C.

 

E – Gepersonaliseerde producten

 

22.1   Dit onderdeel E is naast onderdeel A en C van toepassing op diensten aangeboden door Buiten de lijntjes die eruit bestaan dat de klant eigen boeken, tijdschriften, andere werken en/of producten kan maken die onder meer worden samengesteld uit eigen, door de klant zelf te uploaden content alsmede content uit titels van Buiten de lijntjes (bestaande uit onder meer maar niet beperkt tot tekst en/of illustraties) (hierna: “Gepersonaliseerde producten”).

 

22.2   Indien de klant van deze diensten ten aanzien van Gepersonaliseerde producten gebruik maakt, is Buiten de lijntjes op geen enkele wijze aansprakelijk voor (de inhoud en/of de vorm van de) Gepersonaliseerde producten. Buiten de lijntjes neemt in beginsel geen kennis van de inhoud en/of de vorm van Gepersonaliseerde producten en de verantwoordelijkheid voor Gepersonaliseerde producten ligt in alle opzichten volledig bij de klant. De klant garandeert jegens Buiten de lijntjes dat het Gepersonaliseerde product op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig (intellectueel eigendoms)recht van enige derde, dat het Gepersonaliseerde product niet aanstootgevend, kwetsend en/of onrechtmatig is en vrijwaart Buiten de lijntjes van alle vorderingen van derden ter zake. Als Buiten de lijntjes om wat voor reden dan ook bekend raakt met (de inhoud en/of de vorm van) Gepersonaliseerde producten en naar de mening van Buiten de lijntjes sprake is van een inhoud of vorm van het Gepersonaliseerde product die in strijd is met de in de vorige volzin genoemde eisen, is Buiten de lijntjes gerechtigd zonder nadere aankondiging technische en juridische maatregelen te nemen die het (verder) samenstellen, gebruiken en/of openbaar maken van het Gepersonaliseerde product onmogelijk maken, zonder dat Buiten de lijntjes gehouden is tot betaling van enige(schade)vergoeding.

 

22.3   Ter zake de content van Buiten de lijntjes die door de klant wordt gebruikt voor het tot stand brengen van een Gepersonaliseerd product, verkrijgt de klant een niet-exclusieve, niet sub-licentieerbare licentie die is beperkt tot eigen gebruik door de klant van die content. De licentie zal beperkt zijn tot persoonlijk gebruik van de content in verband met het tot stand brengen van een Gepersonaliseerd product. De klant is op geen enkele wijze gerechtigd een Gepersonaliseerd product geheel of gedeeltelijk te verkopen, te verhuren of anderszins commercieel te exploiteren en/of openbaar te maken. Buiten de lijntjes behoudt zich het recht voor een maximum te stellen aan het aantal te bestellen Gepersonaliseerde producten.

 

22.4   Buiten de lijntjes streeft naar een zo goed mogelijke weergave van zowel de content die door de klant zelf is geüpload/aangeleverd als van de content uit titels van Buiten de lijntjes in het Gepersonaliseerde product, maar kan geen exacte reproductie garanderen. De klant moet rekening houden met de mogelijkheid van beperkte druk- en kleurafwijkingen. De klant is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door de klant aangeleverde content (waaronder ook maar niet beperkt tot de kwaliteit van bronbestanden van digitale foto’s) en voor uit de door de klant geüploade/aangeleverde content voortvloeiende imperfecties (waaronder kleurzwemen e.d.)

 

22.5   Buiten de lijntjes kan niet instaan voor de kwaliteit van het Gepersonaliseerde product indien het Gepersonaliseerde product niet normaal wordt gebruikt.

De Buiten de lijntjes Algemene Voorwaarden zijn laatst gewijzigd juli 20214

 

Laura Langens draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders